Einstein címkéhez tartozó bejegyzések

A csermelyléptű idő és a III/III

Az idő nyeritett akkor azaz papagályosan kinyitotta a
szárnyait mondom széttárt vörös kapu

én KASSÁK LAJOS vagyok
s fejünk fölött elröpül a nikkel szamovár.

 Kassák (1887 – 1967):
A ló meghal a madarak kirepülnek
(1922)[1]

Hallom, Deutsch Tamás a „csermelyléptű idő” kifejezést használta. A hír meglepett, de rövid utánajárás kimutatja, hogy amit a hír állít, igaz:

A kérdező Bayer Zsoltot is mintha kissé váratlanul érné a fordulat. Nem garantálhatom, hogy meglepetésünk „forrása” azonos, a magamét tudom: a kifejezést eddig kizárólag Para-Kovács Imrétől láttam. A Hócipőben 2009-ben ezt írja A bunkóság forradalmának három mérföldköve című elemzésében: Bővebben…

Elemi példák nem elszigetelt egyensúlyi helyzetekre

Aligha tagadhatjuk, hogy minden elmélet alapvető célja a tovább már nem egyszerűsíthető alapelemei lehetséges teljes egyszerűsítése és számának csökkentése.

Einstein (1879 – 1955): Az elméleti fizika módszeréről[1], 1933

Emlékszem Einstein egy megjegyzésére is, ami nyilvánvalóan a zenére is alkalmazható. Lényegében azt mondta, minden legyen a lehető legegyszerűbb, de ne annál egyszerűbb!

Sessions (1896 – 1985): Hogy jut egy „bonyolult” szerző odáig[2]. New York Times, 1950

Közönséges differenciálegyenlet-rendszerek által leírt dinamikai rendszerek elszigetelt egyensúlyi helyzeteinek lokális vizsgálata azokban az alapesetekben, amikor a kellően sima jobboldal linearizált része sajátértékeinek valós részei nem nullák (van, aki ezt hívja hiperbolikus esetnek), kivizsgáltnak tekinthető.[3] Ha itt némelyik szó jelentése esetleg már elhomályosult, kisebb kattintásmunka ezt a ködöt eloszlathatja. Innen több természetes irányba elindulhatunk. Mai alkalommal az „elszigetelt” megszorítástól szabadulunk meg. Közelebbről: feltesszük, hogy a jobboldal zérushelyei (az egyszerűség kedvéért egyenes) vonalon helyezkednek el, és hogy érdekesebb legyen, ezek egy félegyenes (vagy legalább egy szakasz) mentén taszítók, másik csoportjuk ugyanígy vonzó, és a két halmazt egy degenerált egyensúlyi helyzet választja el egymástól. Bővebben…

A püspök, a végtelen kicsiny, a kátrányvíz és a részecskegyorsító

The Seven Sages

The Third:
My great-grandfather’s father talked of music,
Drank tar-water with the Bishop of Cloyne.

The Sixth:
Whether they knew or not
Goldsmith and Burke, Swift and the Bishop of Cloyne
All hated Whiggery; but what is Whiggery?
A levelling, rancorous, rational sort of mind
That never looked out of the eye of a saint
Or out of drunkard’s eye.

Yeats (1865 – 1939), 1933

A Hét Bölcs

A Harmadik
Dédapám apja zenéről beszélt,
Kátrány-vizet ivott Cloyne Püspökével.

A Hatodik
Csakhogy, ha tudta, ha nem,
Goldsmith és Burke, Swift és Cloyne Püspöke
Mind gyűlölte a whig-eszmét; s mi az? Bősz
Egyenlősdi, racionális érzet,
Mely sosem látott még szentek szemével,
Részegekével.

Tandori Dezső (1938 – 2019) fordítása[1]

Amint nemrég előrebocsátottuk, ma George Berkeley (1684 – 1753) életművének egy kisebb figyelmet kiváltó, szolipszista alapvetésénél lényegesen kisebb hullámokat vető fejezetéről beszélünk. Ezzel a mai helyzetet írtam le; saját korában az általa kezdeményezett vita igencsak megmozgatta a tudományos (elsősorban matematikus) elit fantáziáját. Bővebben…

Az éter tömör története

THYESTES
tu, summe caeli rector, aetheriae potens
dominator aulae, nubibus totum horridis
conuolue mundum…

Seneca (Kr.e. 4 – 65): Thyestes, V. (62)[1]

THYESTES
Te, magas ég ura! Hatalmas isten.
Ki trónolsz ott fenn aether-palotádban.
Borítsd a földet szörnyű fellegekkel.

Radó Antal (1862 – 1944) fordítása (1885)[2]

Ugolino della Gherardescával, Donoratico grófjával (1210? – 1289) ellentétben a legendás Thyestes valóban evett gyermekeiből, ha tudtán kívül is, és erről tudomást szerezve fordul az éter lakójához, a hatalmas istenhez.
Az éternek sok története van, és ezek mindegyike annyira szövevényes, hogy részletezésük reménytelenül nagy terjedelmű lenne. Legfeljebb egy tömör kivonatra vállalkozhatunk, abban a reményben, hogy nem éppen ellenkezőleg, hézagos lesz az ismertető. Bővebben…

Róma, 1600. február

…O come e vero ch’ella e una Pece ch’imbratta, un Fango che tiene et una Polvere che accieca.

Agostino Manni (1548 – 1618): Rappresentatione di anima et di corpo[1]

…Ó, mennyire igaz, hogy (az evilági élet) szurok, mely beszennyez, sár, mely ragad, por, mely elvakít.

A test és a lélek megjelenítése


Pascomi in alta impresa;
e bench’ il fin bramato non consegua,
e ’n tanto studio l’alma si dilegua;

basta che sia sì nobilmente accesa ;
basta ch’alto mi tolsi,
e da l’ignobil numero mi sciolsi.

Giordano Bruno: De l’amore[2]

Fösvény idő, vak buzgalom, komiszság,
Irigység, pimaszság, gonosz szerencse,
S mi csak tévelygés, düh és durvaság van:

Gyengék, hogy egem elhomályosítsák,
Erőtlenek fátylat vonni szememre,
Nem tehetik, hogy szép napom ne lássam.

A szerelemről. Hegyi György átköltése[3]


Februári megemlékezéssorozatunk utolsó napja az 1600-as római szentévhez kötődik.

A szentévet mint különleges bűnbocsánati búcsút a gyakorlatiasan gondolkodó VIII. Bonifác pápa (1235 – 1303) hirdette meg 1300-ra. VI. Kelemen pápa (1291 – 1352) állapította meg a ciklus hosszát 50 évben 1350-ben. A jubileumi megemlékezések sorát tovább sűrítette VI. Orbán pápa (1318 – 1389) és II. Pál pápa (1417 – 1471) 33, illetve 25 évre. XIII. Gergely pápa (1502 – 1585) kísérlete a ciklus 15 évre leszállítására nem lett maradandó.[4]

Róma képzőművészeti eseményei 1600-ban, VIII. Kelemen pápa (1536 – 1605) finanszírozási rendszerében olyannyira gazdagok voltak, hogy erről Rome 1600: the City and the Visual Arts under Clement VIII (Róma, 1600: a város és a képzőművészetek VIII. Kelemen alatt) címmel Clare Robertson külön könyvet is írt.[5]  Bővebben…

Betelgeuse: kéz vagy hónalj?

1 BetelgeuseA szuperóriások tömege legalább tíz Nap-tömeg, átmérőjük úgy százszor, fényességük tízezerszer nagyobb a mi barátságos Fókuszunkénál.[1] A sárga szuperóriás fázis egy-egy nagy tömegű csillag életének jellegzetes, pillanatszerű (ezer éves léptékű), nagy változásokat előidéző szakasza.[2] Kr.e. 200 körül kínai csillagászok sárgának látták az impozáns méretű Betelgeusét, amiből arra lehet következtetni, hogy a viszonylag fiatal, tízmillió éves óriáscsillag akkor mehetett át a fázison.[3] Hogy több ezer éves szövegekben felbukkanó állat- és növényneveknek milyen élőlény felel meg, esetenként sokkal nehezebb kérdés, mint ugyanez domborzati elemekről, hegyekről, folyókról, de még itt is nagyobb a bizonytalanság, mint a csillagokban. Ettől függetlenül a bizonyosság még itt sem teljes, sokszor terhelik fordítási hibák is a századok egymásnak átadott neveit. Bővebben…

Pár szó a legegyszerűbb forgásról

Ha egy test mozgását megpróbáljuk leírni, elő kell vegyük az összes részecskéjét, fel kell tárnunk az ezekre ható erőket (melyek a kölcsönhatásaikból is származhatnak), és fel kell írjuk mindegyikre (sőt, meg is kell oldanunk) a Newton-féle mozgásegyenleteket, a híres F = ma-t, ráadásul nem külön-külön, hanem feltehetőleg egymástól szövevényes függésben. Ha figyelembe vesszük a kiinduló helyzetét és a részecskék kezdeti sebességét, már készen is vagyunk. Azonban, ha a test merev, vagyis a mozgás során bármely két pontja távolsága változatlan, ez a rengeteg egyenletből álló rendszer legalább a méretében leegyszerűsödik. Emlékeztetek rá, hogy ebben a speciális esetben a test mozgását leíró egyenletek száma hatra zsugorodik, ami hallatlan előny minden olyan test esetén, amelynek több mint két részecskéje van (részecskeként 3-3 skaláregyenletünk volna az általános esetben). A hat egyenletből három a megszólalásig hasonlít az előbb említett II. axiómára, csak a betűk jelentése módosul. Az F = d(mv)/dt-ben F a testre ható összes erő eredője, v a tömegközéppont sebessége, m a test teljes tömege. Igen gyakori jelenség merev testek körében, hogy tömegük állandó, és ilyenképpen kiemelhető a differenciálás elé: F = ma. A további három egyenletet összefoglaló vektoregyenlet: M = d(Θω)/dt. Itt M a tömegközéppontra redukált erőrendszerben szereplő nyomaték, mely az egyes erők nyomatékainak és esetleges erőpároknak az eredője, ω a szögsebesség.

Ám Θ jellemzően nem emelhető ki a deriválás elé, lévén maga is változó mennyiség a test mozgása során. Ha valamilyen speciális okból állandó, például elemi tanulmányaink során forgástestek esetén, akkor természetesen kiemelhető, és abban a ritka esetben M = Θβ-t kapunk, ahol β a szöggyorsulás…

De itt egy pillanatra vegyük számba az idáig elkövetett visszaéléseket. Bővebben…

A fizikai munka hőse

1 BlohincevA koppenhágai iskola és a statisztikus kvantumelmélet közti küzdelem a Szovjetunióban is megjelent. A szovjetorosz fizikusok ismeretei a koppenhágai iskola képviselőitől származtak, így ott ez látszott eluralkodni, hiába kapott “odakint” valamelyes erőre a többek közt Einstein (1879 – 1955) képviselte statisztikus vonal. Bár a világ Einstein megközelítését tekintette “materialistának” és Niels Bohrét (1885 – 1962) “idealistának”, a Szovjetunióban az erőviszonyok következtében ez megfordult. A Bohr-doktrína ideológiai erőre kapaszkodott mint “materialista”. Bővebben…

A még rőtebb pap

NPG 4585; Hewlett Johnson by Vera Mukhina

Vera Muhina: Hewlett Johnson

“A hadsereg sok millió emberből áll és ezek nem mind angyalok. Vannak, akik nem úgy viselkednek, mint ahogy szeretnők. De ne feledje el, hogy a halál mezőin küzdötték át magukat, sokezer mérföldön keresztül, szüntelenül harcolva. Érzik, hogy győztesek és akik nem egészen jók, azt hiszik, hogy a győztesek tehetnek, amit akarnak és úgy viselkednek, ahogyan nem lenne szabad. Kérem értse ezt meg és ne ítélje el őket.”

(Sztálin pohárköszöntője Benešhez, idézi Hewlett Johnson érseki személynök, Szovjetsiker 45.o., Szikra Kiadás Budapest, 1949)

Il Prete Rosso“, Vivaldi (1678 – 1741) lelkesedése kora társadalmi problémái iránt az Ospedale della Pietà, azaz az árva és elhagyott leányok intézetének zenetanáraként kismiska volt ahhoz képest, amit évszázadokkal később a “Red Dean“, a Munka Vörös Zászló Érdemrendjével és Sztálin-békedíjjal (valamint a vele járó mintegy százmillió -!- mai forintnak megfelelő pénzjutalommal) kitüntetett fáradhatatlan kommunista, Hewlett Johnson atya (1874 – 1966) produkált hajthatatlan Sztálin-túlfűtöttségében. Bővebben…