Maximilián történetei

ifj. Marcus Gheeraerts (1561 – 1636): William Camden (1551 – 1623) 1609-ben

Cambden, the nourice of antiquitie,
And lanterne unto late succeeding age

Spenser (1552 – 1599): THE RUINES OF TIME (1591), 170.[1]

Camden, régi kor ápoló dajkája,
messzi jövő megvilágító lámpája…

CAMDEN!  most reverend head, to whom I owe
All that I am in arts, all that I know

Ben Jonson (1572 – 1637): E  P  I  G  R  A  M  S . (1616) XIV. — TO WILLIAM CAMDEN.[2]

Camden! Legméltóbb kútfő, akinek én tartozok
Mindenért, mi művészetben, tudásban vagyok…

A katolikus egyház három Maximiliánt tisztel szentként.
Az első, Cilli vagy Lorchi Szent Maximilián († 288), Cilliben (a szlovéniai Celjében) született. Római zarándoklata során II. Szent Szixtusz pápa (215? – 258) a Passau melletti Lorchba küldte, melynek első püspöke lett. A római fennhatóságú város prefektusa, Numerianus lefejezésre ítélte azt követően, hogy megtagadta az áldozatbemutatást a római isteneknek.[3] Itt a kegyes emlékezetben kisebb zavar támad. Más források a vértanú halálát Numerianus császárnak (253? – 284) róják fel[4], de ez életrajzi okokból elképzelhetetlen: a császárt 284-ben találták holtan hordszékében; a meggyilkolásával alaposan gyanítható Apert († 285) láncokba verték, a császári utód Carinus († 285) lett ugyan, de csak az ő korai halálát követő utód, Diocletianus (244 – 311) szánta rá magát a kivégzésére egy kivizsgálás után, akkor viszont nagy hirtelenséggel. Megjósolták neki, hogy csak egy vadkan megölése árán lehet császár, és az annyi hiába kiontott vadkanvértől eltompult emlékezete hirtelen megvilágosodott. Aper nevének jelentése ugyanis vadkan.[5] (Mindez azonban a római történetírás aranykora után történt, és így az sem biztos, hogy megtörtént.) 1634-ben Passauban körbevitték az ereklyéit, hogy megoltalmazza a várost a pestis ellen, de ha ez nem vált be, azért a szent a legkevésbé sem okolható: 1662-ben a szarkofágot felnyitva azt üresen találták.[6]
A második, Tebesszai Szent Maximilián (274 – 296?) Numídiában megtagadta a katonai szolgálatot. Ám az ókeresztény egyház megítélése a fegyvertagadás kérdésében nem volt egységes. A 313-ban kibocsátott milánói ediktum, azaz a türelmi rendelet előtt több keresztény vezető látta helyesnek a szolgálat megtagadását. Tertullianus (160? – 220?) tiltotta a fegyverviselést, és Római Szent Hüppolitosz ellenpápa és vértanú (170 – 235) még a katekumenátusból, azaz a megkeresztelkedésre várók köréből is kizárta a katonákat. Mindamellett a 314-ben Arelatében (a mai Arles-ban) megtartott zsinat a békeidőkben dezertálókat már kiközösíti. Cassius Dion proconsul (létezésére nincs bizonyíték[7]) az alapos kihallgatás során felhívta Tebesszai Szent Maximilián figyelmét, hogy Diocletianus és utódja, Maximianus (250? – 310?) császárok testőrségében is szolgáltak keresztények. Ám az ifjú válasza erre tömör volt: „az ő dolguk”. Az alapos proconsul ekkor Tebesszai Szent Maximilián apjához, a közmegbecsültségnek örvendő veterán katonához, Fabius Victorhoz fordult. Ám az atya addigra maga is felvette a keresztséget, és fia ellenállására büszkén tekintett. A pacifizmussal és szolgálatmegtagadással kapcsolatos bizonytalanság vezethetett oda, hogy leginkább egy epizódot emelnek ki Tebesszai Szent Maximilián ellenállásából: katonaként magára kellene öltenie egy láncot a császár képmásával.[8]
A harmadik, a lengyel Kolbe Szent Maximilián (1894 – 1941) vértanúsága mind közül a legismertebb. Az atya aktív pasztorációs és hitterjesztő munkája tetőpontján tartóztatta le a Gestapo, majd szabadon bocsátását követően másodszor is, és ekkor Auschwitzba hurcolták. Egy munkacsoportban Rudolf Franz Ferdinand Höß (1900 – 1947) táborparancsnok helyettese, a Zyklon-B használatát szorgalmazó és bevezető SS-Hauptsturmführer, Karl Fritzsch (1903 – 1945?)[9] parancsára tíz fogoly megölését rendelte el.[10] Az ok feltehetőleg egy vonatrobbantás volt. Amikor Franciszek Gajowniczeket (1901 – 1995) beválasztották a halálra ítéltek közé, az feljajdult és a családjára hivatkozott. Ekkor Kolbe Szent Maximilián jelentkezett a helyére. A büntetés halálkamra volt, ahol közel két hétig szenvedett. (Feltehetőleg napi egy-két falattal szándékosan nyújtották meg kínjait. Egy tábori rab testi állapota nem tesz valószínűvé ekkora tűrőképességet.) Végül az orvos fenolinjekciója végzett vele.[11]


Az első két vértanú nevét ismerték III. Frigyes római császár idején. Nem zárhatjuk ki azonban, hogy mint keresztnév nem merült fel. A császárnak három fia volt: esküdt ellensége, Mátyás király (1443 – 1490)[12], továbbá két vér szerinti: Habsburg János (1466 – 1467) és bátyja, a későbbi I. Miksa római császár, azaz Maximilián.

id. Hans Burgkmair (1473 – 1531): III. Frigyes római császár (1415 – 1493). Egy 1468-ban készült portré 1500 körüli másolata – Dürer (1471 – 1528): I. Miksa római császár (1459 – 1519) 1519-ben

Több forrás is megemlíti, hogy gyermeke nevét két római hadvezér nevéből olvasztotta eggyé a római császár: Fabius Maximus Cunctatoréból és az ifjabb Scipióéból, azaz Publius Cornelius Scipio Aemilianus Africanus Minor Numantinuséból, lévén mindkettőnek nagy tisztelője. A két hadvezér harcmodorában vannak közös elemek. Bár Fabius Maximus Cunctator cognomenje (harmadik neve) „habozót” jelent – jegyezzük meg, hogy a másik, ritkábban alkalmazott cognomenje Verrucosus, ami a latin szó alapján a szája feletti szemölcsre utal; a latin családnevek nagy számából, melyek a szemölcsre utalnak, arra következtethetünk, hogy a szemölcsösség ritka lehetett a korban, hiszen akkor nem vált volna névvé. Idézzük fel Titus Livius (Kr.e. 59 – Kr.u. 17) Róma története című műve XXII. könyvét a Kr.e. 217-es évről, a második pún háború idejéből:

Elrendelte, hogy a meg nem erősített városok és helységek lakói vonuljanak biztosabb helyekre; azokról a vidékekről, melyeken Hannibal át fog vonulni, mindenki költözzék el, de előbb gyújtsák fel a házakat, és semmisítsék meg a termést, hogy az ellenség semmi élelmet ne találhasson.
Fabius azonban a magaslatokon nyomult csekély távolságban az ellenség után úgy, hogy ne tévessze szem elől, de ütközetbe se keveredjék vele. Katonáit, ha az ellátás nem kívánta másként, bent tartotta a táborban. S takarmányért vagy fáért se kicsiny, szétszórt csoportokban mentek.

Muraközy Gyula (1892 – 1961) fordítása[13]

A hadvezér a „felperzselt föld” és a „halogatás” ma is gyakran alkalmazott haditechnikáit egyaránt alkalmazta. Bár az utóbbiért, noha nagy előnnyel járt, sokan hibáztatták, jelleme éppoly megingathatatlan maradt, mint a másik feltételezett névadónak, Scipio Aemilianusnak. Ő a harmadik pún háború lezárója, Karthágó lerombolója és felgyújtója, aki olyan elkötelezett művészetpártoló volt, ezen belül a görög irodalomé, hogy több neves személyiséggel együtt erre szervezett kört is alapított. Köztük volt a Kr.e. II. században alkotó Gaius Fannius Strabo is.[14] Mégis, úgy tűnik, kegyetlen és összeférhetetlen természetű volt. A Párhuzamos életrajzokban Plutarkhos (46? – 127?) így ír róla:

58. Mihelyt Scipio átvette a vezérséget, Iuba iránti kedveskedésből le akarta mészároltatni Utica egész lakosságát korra való tekintet nélkül, és földig le akarta rombolni a várost, mert Caesar-párti volt. Cato ebbe nem egyezett bele, hanem a haditanácsban kiabált, esküdözött és az istenekre hivatkozott, s végül nagy nehezen sikerült a város szerencsétlen lakóit ettől a kegyetlen sorstól megmentenie

Máthé Elek (1895 – 1968) fordítása[15]

Cicero (Kr.e. 106 – 43) A szónokról II. kötetének 66. szakaszában (bár ő maga híve volt) megemlíti, hogy Gaius Fabius Strabo „megosztóként” jellemzi Scipio Aemilianust.[16]

Fabius Maximus Cunctator (Kr.e. 280 – 203), Publius Cornelius Scipio Aemilianus Africanus Minor Numantinus (Kr.e. 185? – Kr.e. 129)

Röviden szólva tehát különös III. Frigyes római császár példaképválasztása, mely aztán a névben a Habsburg-dinasztiában szerteágazott. A két hadvezér híre méltán maradt fenn, de mindkettejüknél termett különbet Róma történelme. Amikor megpróbáljuk kifürkészni az értesülés eredetét, újból és újból visszatérő fordulat az according to Camden, „Camden szerint”. (Ilyen címmel Maelina de Grasse filmet is készített, de a történet alapján ez merő véletlennek mondható.[17])


De ki is ez a Camden, akinek nevét mindjárt két mottóban is felemlegettük? William Camden korának bámulatba ejtően művelt antikvitáskutatója és írója volt, aki egyebek mellett keresztnevek etimológiájával is foglalkozott 1605-ből származó Remaines of a greater Worke (Egy nagyobb mű függeléke) című művében. (A nagyobb mű az ősformájában 1586-ban megjelent Britannia.) A Függelék 112. oldalán kezdődik a Maximilián név eredetvizsgálata, melynek végén megemlíti azt is, hogy a saját forrása ebben Hieronymus Gebvilerius, azaz Hieronymus Gebweiler (1480 – 1545) iskolamester egy Ausztriáról szóló műve.[18] A mai angolban különféle alakjait használják, például a Maxot, és ennek kiterjesztésével keresztnévként a már korábban is létezett skót Maxwellt.[19]


A mai magyar Miksa név előbb a Miklós és Mikhál (Mihály) becézéséből egyaránt kialakult név önállósodott alakja, melyet a XIX. századi nyelvújításban a Maximilián magyar változataként javasoltak.[20]


[1] http://www.bartleby.com/153/19.html

[2] http://www.luminarium.org/sevenlit/jonson/camden.htm

[3] http://www.catholic.org/saints/saint.php?saint_id=5020

[4] Numerianus császár és Lorchi Szent Maximilián

[5] a gyilkos Aper

[6] Lorchi Szent Maximilián

[7] http://www.ucc.ie/archive/milmart/maxorig.html

[8] http://www.catholic.org/saints/saint.php?saint_id=5018

[9] a Zyklon-B alkalmazói

[10] http://www.katolikus.hu/szentek/0814.html

[11] http://ujember.hu/akiert-kolbe-atya-felaldozta-eletet/

[12] III. Frigyes római császár fogadott fia

[13] http://mek.oszk.hu/06200/06201/html/romai3.htm#2

[14] Scipio köre

[15] http://mek.oszk.hu/03800/03892/html/05.htm#30

[16] A szónokról

[17] According to Camden

[18] a forrás: Hieronymus Gebweiler

[19] angol keresztnevek

[20] Miksa

2 responses to “Maximilián történetei

  1. Visszajelzés: Kit nem evett meg Ugolino gróf? | SUNYIVERZUM

  2. Visszajelzés: Mesék egy császár haláláról | SUNYIVERZUM

Vélemény, hozzászólás?

Adatok megadása vagy bejelentkezés valamelyik ikonnal:

WordPress.com Logo

Hozzászólhat a WordPress.com felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Google kép

Hozzászólhat a Google felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Twitter kép

Hozzászólhat a Twitter felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Facebook kép

Hozzászólhat a Facebook felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Kapcsolódás: %s