Más testek teológiája

Az egyik, az ősibb, Uranosz anyanemszülte leánya, akit mi „az éginek” tisztelünk; a másik Zeusz és Dioné leánya, akit „közönségesnek” hívunk.

Platon (Kr.e. 427 – 347): Lakoma
Jánosy István (1919 – 2006) fordítása[1]

1-sodoma

Aldegrever (1502 – 1561?): Lót megakadályozza, hogy a szodomaiak erőszakot tegyenek az angyalokon (1555)

Perintfalvi Rita teológus egy vele készített interjúban, mely nyilvánvalóan nem hagyományos terepe a hitvitáknak és nézetek kifejtésére csak töredékesen alkalmas, a homoszexualitás bibliai elítélésével – el nem ítélésével összefüggésben megemlíti Szodoma és Gomora példáját a Teremtés könyvének 19. fejezetéből. A két bűnös város lakóira az Úr kénköves esőt bocsát, melyet a hosszú bűnösséget követően közvetlenül az előz meg, hogy a Lótnál megszállt küldötteit a Lót háza előtt összeverődött ellenséges tömeg brutálisan bántalmazza. A kérdések, melyeket az epizód felvet: a város lakóinak eredeti bűne a homoszexualitás volt-e, az erőszak, amelyet elkövettek az Úr küldöttein, szexuális természetű volt-e, egyáltalán: biblikus értelemben bűnként emlegethetjük-e a homoszexualitást, végezetül: egyetérthetünk-e a teológusnő megállapításával arról, milyen vélemények, reprezentációk alakultak ki az itt leírtakról. Magában a Bibliában, mind az Ó-, mind az Újszövetségben Szodoma és Gomora pusztulásának parabolája, érthetően, vissza-visszatérő fenyegetés, de legalábbis intelem. Lakosai bűnét is megjelölik közelebbről, legalább távoli utalás, analógia formájában:

De a jeruzsálemi prófétákban is rútságot láttam: paráználkodnak és hazugságban járnak; sőt pártját fogják a gonoszoknak, annyira, hogy senki sem tér meg az ő gonoszságából; olyanok előttem mindnyájan, mint Sodoma, és a benne lakók, mint Gomora.
Jer23:14[2]

Egyetlenegy helyet a sokból leszámítva nem merül fel, hogy akár az eredeti, akár a közvetlen bűn mai kifejezéssel homoszexuális természetű lett volna. Az az egyetlenegy hely Júdás levele. Maga a levélíró a Károli-bibliában így mutatkozik be:

Júdás, Jézus Krisztusnak szolgája, Jakabnak pedig atyafia
Júd1:1[3]

A Vulgatában ezzel szemben ez áll: frater (autem) Jacobi[4], Jakab(-nak pedig) testvére. Ennek jelentőségét a figyelmes olvasó például Márk (14? – 72?) evangéliumában veszi észre:

Avagy nem ez-é az az ácsmester, Máriának a fia, Jakabnak, Józsénak, Júdásnak és Simonnak pedig testvére?
Márk6:3[5]

Hogy a testvér egyes feltevések szerint unokatestvérré „menthető” (bár remanens teológiai nehézségekkel), nem teljesen érdektelen ugyan, de számunkra itt az a fontos, hogy Jakab testvéreként (és így Jézus vérrokonaként), már ha a gyakori Júdás és Jakab neveknek megfelelő személyek a két helyen megfelelnek egymásnak, Júdás nem lehetne azonos Júdás Tádé apostollal († 80), és így levelének nem lehetne helye az Újszövetségben, ráadásul annak penultimájaként. Ugyanis a görög eredeti szerint az apostol Jakab Júdása, azaz Jakab Júdás atyja. (Ki tudja, talán a Károli-biblia is ezt a nehézséget akarta kiküszöbölni a kreatív fordítással.) Szent Hégészipposz (110? – 180?) szerint a levél íróját Jézus vér szerinti fivérének mondják.[6] Ámde túlzott jelentőséget nem szabad tulajdonítanunk a levél szerzője kilétének, hiszen például Péter apostol (Kr.e. 1 – 67) leveleinek hitelességét is vannak, akik megkérdőjelezik[7] (ezek közül a második nagyon hasonlít Júdás leveléhez), de ez nem ingatja meg a levelek írójába vetett hitet és a levelek helyét az Újszövetségben.
De mit is mond a levél írója Szodoma és Gomora bűnéről? Szokatlan módon előbb forduljunk a King James-biblia megfelelő passzusához:

Even as Sodom and Gomorrha, and the cities about them in like manner, giving themselves over to fornication, and going after strange flesh, are set forth for an example, suffering the vengeance of eternal fire.
Júd1:7[8]

A vers a Károli-bibliában:

Miképpen Sodoma és Gomora és a körültök lévő városok is, amelyek azokhoz hasonlóan paráználkodtak, és más test után jártak, például vannak előttünk, örök tűznek büntetését szenvedvén.

A Vulgatában abeuntes post carnem alteram áll, a Károli-biblia megoldásának megfelelően. Mi okozhatja, hogy a többször, nagy odafigyeléssel módosított King James-biblia ennyire eltér a Vulgatától? Nem más, mint a görög eredetinek a sajátos értelmezése. A számos elérhető görög szövegváltozat ebben a szókapcsolatban teljesen egyöntetű: σαρκὸς ἑτέρας, sarkos heteras.[9] Bár a ἑτέρας, heteras újabb kori jelentése igencsak szerteágazó, egyik sem távolodik messzire a „más” alapjelentéstől.[10] Egyes bibliafordítók és egzegéták elképzelése szerint azonban a „más” „idegent”, „furcsát” is jelent, és olykor az „ugyanolyan” a furcsa. Így lett a ἑτέρας, heteras egyes fordításokban önmaga ellentéte, a ὅμοιος-nak (homoios) megfelelő „hasonló”.
Summa summárum, nincs biblikus alátámasztása annak, hogy a szodómia eredetileg is, sőt később, az Újszövetség írása idején, gyakorló homoszexualitást jelentett volna. De még ha ilyen értelemben hivatkozott is volna Júdás a bűnös városokra, az még mindig nem a homoszexualitás általában vett elítélését jelentené, hiszen itt, legalább is második bűnként, csoportos erőszakra került sor. Felvethető, hogy a Biblia finom nyelve a „kor” (melyik?) ízléséhez igazodva nem akarta néven nevezni a történteket. Ennek azonban ellene mond a Biblia más helyeken tanúsított nyílt szókimondása, többek között éppen a homoszexualitás kérdésében a Leviticusban, például:

Férfiúval ne hálj úgy, amint asszonynyal hálnak: útálatosság az.
3Móz.18:22[11]

Ne tápláljunk hiú reményeket. A héber eredetivel a megegyezés teljes:

.וְאֶת-זָכָר–לֹא תִשְׁכַּב, מִשְׁכְּבֵי אִשָּׁה: תּוֹעֵבָה, הִוא
[12]

Ez Perintfalvi Rita vélekedésének, amely szerint hiszen ezek a szövegek sem a homoszexualitás 19. században létrejövő fogalmát nem ismerik, sem az azonos nemű párok kapcsolatait. Csupán szexuális aktusról beszélnek, legtöbbször olyan kontextusban, ahol maga a kontextus a problémás: pl. csoportos nemi erőszak, kultikus prostitúció vagy a pederasztia (kisfiúszeretet) gyakorlata, ellentmondani látszik. A homoszexualitás XXI. századi egyes megoldásai bizonyára ismeretlenek voltak a XX. században, a XIX. századi gyakorlatot nem ismerhette Leonardo da Vinci (1452 – 1519) s.í.t. Mégis bajos lenne azt állítanunk, hogy a gyakorló homoszexualitásnak a Leviticusban rögzített formája XIX. századi hamisításként került volna a szent szövegbe.
Amikor Perintfalvi Rita azt állítja, az egyházatyák közül az első Szent Ágoston, aki direkt kimondja, hogy a bibliai történetben bemutatott Szodoma pusztulásáért azok a férfiak a felelősek, akik egymás iránt gerjedtek vágyra[13], különös gondot kell fordítsunk rá, hogy a teológusnő állítását képletesen értsük. Jókora irodalma van annak, ki hogy értelmezi a Biblia állásfoglalását a homoszexualitásról a korai századokban, és nincs arra jel, hogy a Doctor gratiae-t (a kegyelem doktorát), Szent Ágostont (354 – 430) az egyházatyák közül bárki nála jelentékenyebb megelőzte volna Szodoma-reprezentációjában. Olympiai Szent Metód (260 – 312) vértanú püspök és egyházatya azonban megelőzte.[14]

2-orvosok

Gustav Eberhard Jäger (1832 – 1917) és Henry Havelock Ellis (1859 – 1939)

A XIX. századi homoszexualitás gyakorlatának részletei bizonyára különböztek a több ezer évvel korábbiéitól, mégsem állíthatjuk, hogy a homoszexualitás mint olyan akkor jelentkezett volna az ember kultúrtörténetében. A teológusnő szavait azonban nyelvi alapon értelmezve kiviláglik, hogy maga a szó kétségtelenül akkor, a XIX. században keletkezett. 1880-ban Gustav Eberhard Jäger zoológus és orvos vezette be, amit a társadalmi reformgondolatairól híres angol orvos, Henry Havelock Ellis csak vonakodva vett át. Két tagjának eltérő, görög és latin eredetére célozva úgy fogalmazott, ‘Homosexual’ is a barbarously hybrid word, and I claim no responsibility for it (a „homoszexuális” barbárul elegyes szó, amelyért nem vállalok felelősséget). A korábbi, de szintén nem régi orvosi műszó Nagy-Britanniában a sexual inversion, „nemi megfordulás” volt.[15] (Sietve leszögezem: azzal, hogy orvosi műszóként emlegetem a kifejezést, csak annyit mondok, hogy orvosok használták.) 1893-tól egy finomkodó szóval is illették a nemi irányultságot, a uraniannal. Mottónkban a platoni kerekasztalnál Pausanias vélekedik így a szerelemről. A szerelemből, melyet férfi érez, kétféle van: a földi, amely nőkre irányul és az égi, amely férfiakra. Ennek megfelelően Afroditéből, a szerelem istennőjéből is kettő van: a földi, akit anya szült, és az égi, akinek csak atyja van. Ez az atya Uranos, ezt az Afroditét ennek megfelelően Uraniának nevezik. (Fia, a legifjabb titán, Kronos tőrbe csalja a kannibalisztikusan uralkodó Uranost, kasztrálja, és az ivarszerveket a tengerbe veti[16], ahonnan a habok közül Afrodite bukkan elő. Figyeljünk a mély szimbólumra: az idő ivartalanít. A családi jelenet részleteit a bátrabbak itt megfigyelhetik egy utókori, körülbelül 1501-ből származó francia ábrázolásban.[17]) Innen származik a „homoszexuális” finomabb angol megnevezése.[18]
És hogy mit produkáltak későbbi századok a homoszexualitás elítélésében? Nem kell különösebben megerőltetnünk a fantáziánkat. (A kérdést már érintettük.)


[1] http://mek.oszk.hu/06100/06151/06151.htm#19

[2] http://biblia.hit.hu/bible/21/JER/23

[3] http://biblia.hit.hu/bible/21/JUD/1

[4] http://www.drbo.org/lvb/chapter/72001.htm

[5] http://biblia.hit.hu/bible/21/MAK/6

[6] a rejtélyes Júdás

[7] http://www.newadvent.org/cathen/11752a.htm

[8] Júdás levele a King James-bibliában

[9] http://www.greeknewtestament.com/B65C001.htm

[10] ἑτέρας

[11] http://biblia.hit.hu/bible/21/LEV/18

[12] http://www.mechon-mamre.org/p/pt/pt0318.htm

[13] interjú Perintfalvi Ritával

[14] Olympiai Szent Metód egyházatya Szodoma-kommentárja

[15] homosexual

[16] http://www.crystalinks.com/UranusMythology.html

[17] kijózanító ábrázolás

[18] uranian

Reklámok

2 responses to “Más testek teológiája

  1. Visszajelzés: A kova és az istenek keletkezése | SUNYIVERZUM

  2. Visszajelzés: A kova és az istenek születése | SUNYIVERZUM

Vélemény, hozzászólás?

Adatok megadása vagy bejelentkezés valamelyik ikonnal:

WordPress.com Logo

Hozzászólhat a WordPress.com felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Google+ kép

Hozzászólhat a Google+ felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Twitter kép

Hozzászólhat a Twitter felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Facebook kép

Hozzászólhat a Facebook felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

w

Kapcsolódás: %s