I. Nagy Szent Fotios és kora kereszténysége

Ki mindeneknek álmot adsz, hogy oldja szét,
amellyel elborít a nappal, gondjaink,
adj könnyű álmot, Krisztusom, te szent Ige,
adj édeset, felettem könnyen surranót,
sötét, nyomasztó látomástól menteset,
de tiszta, kedves álomképpel teljeset…

Sztudita Szent Tódor (759 – 826): Esti fohász

Ritoók Zsigmond fordítása[1]

1 kesnyel

Csontból faragott bizánci késnyél a IX-XI. századból. Kiújultak a teológiai csatározások

2 Photios_the_Great

I. Nagy Szent Fotios (810? – 893?)

 I. Nagy Szent Fotiosszal többek közt „miriádnyi könyvét” emlegetve már találkoztunk. Eseményekben gazdag élete és a kor megér egy kis körbetekintést – végül is minden nagy szent egy kicsit más, mint a többi. A kevésbé szent vagy kevésbé nagy mellékszereplőkről nem is beszélve.
Nagy Szent Fotios jómódú családba született. Testvérei és ő maga különféle tisztségeket viseltek az udvarnál, feltehetőleg amiatt, hogy egy rokon beházasodott a császári családba. Atyja valószínűleg Sergios kardhordozó volt. A bizonytalanság okai ezúttal nem biológiaiak, hanem történetiek. (Akárhogy is, pater incertus.) Nagy Szent Fotios Szent Tarasios (730? – 806) konstantinápolyi pátriárkát „atyai nagybátyjaként” említi. Lehet, hogy spirituális értelemben, de tényleges családi kapcsolat sem zárható ki. Az utolsó képromboló zsinat 837-ben atyját, Szent Tarasiost posthumus és őt magát egyaránt kiátkozta.

3 Byzantine Istanbul

Cristoforo Buondelmonti (1386 – 1430?): Konstantinápoly 1422-ben

Szt. Ignác

Szent Ignác (798 – 877) a Hagia Sofia mozaikján. Ikonnal a kezében ábrázolják

I. Rangabe Mihály császár (770? – 844) gyermeke, Szent Ignác konstantinápolyi pátriárka (születési nevén Niketas) életrajzírója, Paflagoniai Niketas Dávid (885? – ?) megemlékezik Nagy Szent Fotios jártasságáról nyelvtanban, bölcseletben, költészetben és szónoklattudományban. Életének különböző szakaszaiban tanított a Magnaura Palotában fenntartott oktatóintézetben, a Pandidakterionban (röviden: egyetemen)[2], melynek vezetője (rektora) akkor Matematikus Leó (790? – 869?) volt. Fennmaradt Nagy Szent Fotiosnak egy hozzá intézett levele a létigéről, mint ahogy számos előadásjegyzete is, például római tisztségekről, gyógyászati fejtegetésekről és a mágnesről. Egyéb írásainak is jelentős mennyisége maradt fenn.[3] Jó ismerője volt Aristoteles (Kr.e. 384 – 322) és Platon (Kr.e. 427 – 347) munkásságának egyaránt. (Bár átfogólag a kereszténység keleti ágát platonikusnak, a nyugatit aristoteliánusnak mondják, az akkori Bizáncban egyértelműen Aristoteles volt a hivatkozási alap Platonnal szemben.)

5 Emperor_Theophilos_Chronicle_of_John_Skylitzes

Theofilos (813 – 842) a Skylitzes-krónikában, XI.sz.

Az utolsó képromboló császár, Theofilos (813 – 842) halála után hiba lett volna a másfél százados vérgőzös belvillongások megszűntét remélni. Fia, a kiskorú III. (Részeges) Mihály császár (840 – 867) helyett régensek tanácsa irányította az államgépezetet. (Részeges Mihály volt az utolsó sarja az Amoriani- vagy Fríg-háznak.) A tanács élén Szent Theodóra (815? – 867?) anyacsászárné állt. Az anyacsászárné véget akart vetni a képrombolásnak, ezért eltávolította VII. (Grammatikus) János konstantinápolyi pátriárkát, a képrombolók vezéralakját, mindamellett vele is a megbékélést kereste. 843 márciusában, „szuronyok árnyékában” zsinatot hívott össze, mely érvénytelenítette a képrombolók korábbi döntéseit. Emiatt a nagyböjt első vasárnapját, az Invocabitot az ortodox egyházban azóta is az ortodoxia vasárnapjának nevezik. Az új pátriárka, I. Szent Methodios (788? – 847) elmozdította a képromboló püspököket, de vigyázott, hogy utódjaik ne a szélsőséges képtisztelők közül kerüljenek ki. A politikai ügyekben nem otthonos Szent Theodóra kezéből a tényleges hatalom egy másik társrégens, Theoktistos († 855) kezébe csúszott át. Ő, felismerve Nagy Szent Fotios képességeit, 851 körül felruházta a kancelláriatitkárság vezetői címével, továbbá főkardhordozóvá emelte. I. Szent Methodios halála után azonban a szélsőséges Szent Ignác lett a pátriárka.

6 sedefadasi

Terebinthos (Sedef)

Atyja halálát követően Terebinthos („Terpentin”) szigetére húzódott vissza, ahol kolostort alapított (a sziget mai török neve Sedef, „Gyöngyház”). A világi ismeretek iránti érdeklődést keserű aszkétizmussal utasította el. Ebben rokonokra lelt a képtisztelők szélsőségeseiben. (A képtisztelők többsége az oikonomia híve volt, ami ott és akkor a békés megegyezést jelentette.) Bár az elhunyt I. Szent Methodios hívei tisztelettel adóztak az utódnak, Szent Ignác türelmetlensége heves vitákat provokált. Szent Theodóra bátyjának, a korábbi régensi tanács egyik befolyásos tagjának, a mérsékelt Bardasnak († 866) felívelt a szerencsecsillaga, minthogy elnyerte az ifjú Mihály bizalmát. Theoktistos körül légüressé vált a tér. Mihály beleegyezésével az államügyek vezetésével megbízott Bardas kiiktatta az élők listájáról. 856 március 13-án a nagykorúvá (16 évessé) érett Mihály átvette az uralkodást. Szent Theodórát és lányait korlátozták mozgásukban a palotában. A mérsékeltek számára kedvező fordulatot a túlzók nem nézték tétlenül. Híre ment, hogy Bardas gáláns viszonyt folytat megözvegyült fiatal menyével. Erre hivatkozva Szent Ignác megalázó körülmények között, a nagy nyilvánosság előtt tagadta meg Bardastól a szentségek kiosztását a Hagia Sofiában. Válaszlépésül Bardas a Szent Ignácot hatalomba segítő Szent Theodóra anyacsászárnét, azaz tulajdon húgát és Szent Theodóra lányait kolostorba küldte, és Szent Ignácot kérte fel, hogy áldja meg fátylaikat. Szent Ignác ezt visszautasította, és tiltakozott egy Gedeon nevű összeesküvő kivégzése ellen is. Ezzel túlterjeszkedett hatáskörén, felségárulás címén legott Terebinthos szigorú kolostorába küldték. Az udvar aprólékos gonddal vigyázott rá, hogy lemondása pátriárkai tisztségéről szabályos legyen. Utódja a székben 858-ban I. Nagy Szent Fotios lett. A nagy szent ugyan laikus volt, de ez nem zavarta kinevezését. Egyházi rendet fel nem vett személyek olykor úgy keleten mint nyugaton betölthettek magas egyházi tisztségeket. I. Nagy Szent Fotios I. Nagy Szent Miklós pápának (819 – 867) írt levelében Isten büntetésének tudja be kinevezését a tisztségre az általa elkövetett bűnökért, ezért engedelmesen magára veszi azt. A pápa rövid válaszlevelében biztosítja őt jóindulatáról, ám, mint írja, nyugtalanítják őt elődje távozásának körülményei, ezért kivizsgálókat küld Konstantinápolyba. Finom lebegtetése mögött igénye áll szicíliai és calabriai birtokainak visszaszerzésére, melyeket a képromboló császárok ragadtak el tőle. Az efféle vizsgálatokat, tudta ezt jól a ravasz I. Nagy Szent Fotios, jobb a lehető legünnepélyesebb körülmények közt megtartani, ezért zsinatot hívott össze, melyen a pápa két legátusa is részt vett. A pápa számára fontos kérdésben nem tudtak dűlőre jutni a pátriárkával, így érthető, hogy a kedveszegett szentatya kiátkozta a két legátust, és további megtorlásaira sem kellett sokáig várni. A két nagy szent konfliktusáról, egyebek közt egymás kölcsönös kiátkozásáról a Filioque-vita egy elmérgesedett szakaszában már beszámoltunk. A pápa kezdte az átkozódást 861-ben, de ennek nem volt kihatása a pátriárka működésére, aki jelentős bel- és kevésbé jelentős külpolitikai sikereket könyvelhetett el.

7 Russia_Kievan_Rus_Map

Az előbbiek közé sorolhatjuk akcióját, amikor az elszemtelenedett Kijevi Rusz, a katonai éberség hiányát kijátszva, Konstantinápolyra tört. Ám a Szent Szűz palástjának vízbemerítésével I. Nagy Szent Fotios akkora vihart kavart (ezúttal nem teológiai, hanem meteorológiai értelemben), hogy az ellenség megfutott. Történészi hiedelmek szerint ebben szerepet játszhatott két gyújtó hatású prédikációja is a Hagia Sofiában. Külpolitikájában a nagy riválisok keleti ritusú megtérítésére törekedett.

8 Vladimir-I-Sviatoslavich

Szent Nagy Vlagyimir Szvjatoszlavics (958? – 1015)

A Kijevi Rusz csak jóval később, 987-988-ban állt rá a kereszténység felvételére, Szent Nagy Vlagyimir Szvjatoszlavics nagyherceg életerős irányításával. A feltörekvő Kazár Birodalom fontosságát Bizánc már évszázadokkal korábban felismerte, és igyekezett vele jó kapcsolatokat fenntartani. A kazárok késznek mutatkoztak sámánvallásukat feladni, de elsősorban a zsidó és a muzulmán hit iránt tanúsítottak érdeklődést. A birodalom vezető rétege a zsidó vallás mellett döntött. A térítési erőfeszítések itt sem jártak eredménnyel. A belviszállyal küzdő Frank Birodalom a vele a diadalmas előretörései nyomán a Tisza vonalán határossá vált Bolgár Kánsággal keresett szövetséget, amelynek ellensúlyozásaképpen Bizánc a Morva Birodalomhoz közeledett, ám ott még éretlen volt a helyzet a keresztény hit befogadására, annál is inkább hogy a morva vezető réteg nem óhajtott függelmi viszonyba keveredni Rómával vagy Konstantinápollyal. A Bolgár Kánság helyzete volt kétségtelenül a legkényesebb, ezzel korábban már foglalkoztunk.

9 Metod Cirill

Szent Metód (815? – 885) és Szent Cirill (827 – 869)

Hittérítő törekvéseiben I. Nagy Szent Fotios két Európa-társvédőszentre, a Konstantin (827 – 869) – Methodios (815? – 885) – testvérpárra támaszkodhatott, akik a keresztségben a Kyrillos és Mihály nevet nyerték, és akiket hagyománytiszteletből Szent Cirill és Szent Metód néven emlegetünk. Mindketten Thessalonikében tanultak, ahol egyidejűleg megalapozták szláv nyelvtudásukat is, mi több, Matematikus Leó és Nagy Szent Fotios idején Szent Cirill is oktatója lett a Magnaura Egyetemnek. Ő lett a Kazár Birodalomba 860-ban látogató küldöttség vezetője, és bátyja is vele utazott. Bár a jobb tárgyalókészség érdekében a héber nyelv szamáriai nyelvjárását is elsajátította, összesen kétszáz kazárt tudtak keresztény hitre téríteni.

10 Funeral_Siemiradzki

Siemiradzki (1843 – 1902): Rusz vezér temetése

Herszon

Herszon

Herszonban Szent Cirill azonban rábukkant a vértanú I. (Római) Szent Kelemen pápa († 101?) ereklyéjére. 863-ban kezdődött Morva missziójuk sem járt nagyobb sikerrel.[4] Ám ami messzire kiható gondolatnak bizonyult, az az, hogy Szent Cirill makedón-szlavón nyelvre lefordította a Szentírást, amelyhez maga alkotta ún. glagolita ábécét használt, mely a mai cirill betűk alapja. Ez a nagy hatású alkotása kiváltotta egyes német egyházi vezetők haragját, akik emellett felrótták a testvérpárnak a keleti ritus terjesztését is.

12 Kocel Belgrad

Kocel (833 – 873) szobra Belgrádban

Szent Metód Kocel alsó-pannóniai gróf sürgetésére megkapta Sirmium (Szerém) püspökségét, ami kiváltotta a nyugati püspökök heves tiltakozását. (Két és fél éven keresztül fogságban is tartották.) Szent Cirillt a római Szent Kelemen templomban, Szent Metódot a Morva Birodalom területén helyezték örök nyugalomra.

valaszto

A paraszti származású udvari lovászfiú, Basileios (811? – 886) előbb III. (Részeges) Mihály bizalmasa, majd 866-ban társcsászára lett. Meggyőzte a császárt Bardas veszélyességéről és megölette. Bardas azonban inkább jelenthetett veszélyt Basileiosra, mint a császárra: egy évre rá Basileios magát a császárt is megölette, ezzel megalapítva a Makedón dinasztiát. Így lépett trónra 867-ben I. Basileios néven. Előretörtek a szélsőségesek. A defenzívába szorult I. Nagy Szent Fotios 867-ben (ezúttal biztos erkölcsi alapon) megtagadta az oltáriszentséget I. Basileios császártól. Ezúttal ennyi is elég volt elmozdításához: azonnal kolostorba száműzték. A szélsőségesek szellemi vezéralakját, Szent Ignácot ünnepélyes külsőségek közepette visszahívták terebinthosi kolostorából. II. Adorján pápa (792 – 872) melegen üdvözölte a fordulatot. I. Basileios küldöttségét a Santa Maria Maggiorében fogadta. Ott megismerkedett az I. Nagy Szent Fotios által 867-ben összehívott zsinat jegyzőkönyveivel. (Ez a zsinat szegült szembe Róma Filioque-álláspontjával.) A 869-ben megtartott (nyugati számítás szerint VIII. egyetemes, bár nyitóülésén mindössze tizenkét püspök részvételével megtartott) zsinaton elítélték és kiátkozták I. Nagy Szent Fotiost az általa kinevezett püspökökkel egyetemben, rendeleteit megsemmisítették, és a 867-es zsinat végzéseit a korai Szent Péter-bazilika előtti téren, szemergő esőben, drámaian elégették. A konstantinápolyi kópiák hasonló kezelését kívánta a pápa a császártól. Mindezek ellenére a konstantinápolyi klérus hű maradt I. Nagy Szent Fotioshoz, aki száműzetéséből írt levelében arra kérte a császárt, hadd vehessék őt körbe szeretett könyvei, melyek nélkül élete nem elviselhető. Nem tudni, a császár kegyesen fogadta-e egy kiátkozott ember segélykiáltását – talán inkább elutasítólag, hiszen a világi ismeretek olvasásának hívságát konokul ellenző Szent Ignác erős hatása alatt állt. Ám elődjeihez hasonlóan az uralmát konszolidáló I. Basileios lassan a mérsékeltek pártjára állt. I. Nagy Szent Fotios 873-ban visszatérhetett Konstantinápolyba. Ott virágzó művészi életet, békés körülményeket talált. A Szent Székkel is kiegyensúlyozottak voltak a kapcsolatok. I. Nagy Szent Fotiost kinevezték a császári gyermekek oktatójává. Nem viszálykodott elődjével és utódjával, Szent Ignáccal. Annak 877-ben bekövetkezett halála után három nappal újra őt nevezték ki konstantinápolyi pátriárkává.

13 Imperial_Gate_mosaic_in_Hagia_Sophia_showing_Leo_VI_the_Wise

VI. (Bölcs) Leó (866 – 912) Jézusnak ad tiszteletet a Hagia Sofia Császári kapujának mozaikján

 

Ám később tisztázatlan konfliktus robbant ki közte és korábbi tanítványa, azaz I. Basileios fia, VI. (Bölcs) Leó között, és így tisztségét újból el kellett hagynia. Kezdett szertefoszlani azok reménye, akik egy nyugodt, virágzó birodalomban hittek.[5]


[1] Esti fohász

[2] http://kentvedemiryolu.com/icerik.php?id=660

[3] http://www.tertullian.org/fathers/photius_03bibliotheca.htm

[4] Szent Cirill és Szent Metód

[5] http://www.photius.com/photios/

Reklámok

2 responses to “I. Nagy Szent Fotios és kora kereszténysége

  1. Visszajelzés: A szimurg útja | SUNYIVERZUM

  2. Visszajelzés: Apró bolondozás | SUNYIVERZUM

Vélemény, hozzászólás?

Adatok megadása vagy bejelentkezés valamelyik ikonnal:

WordPress.com Logo

Hozzászólhat a WordPress.com felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Google+ kép

Hozzászólhat a Google+ felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Twitter kép

Hozzászólhat a Twitter felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Facebook kép

Hozzászólhat a Facebook felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

w

Kapcsolódás: %s